ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

 

Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetăţeanului român, în cazul  în care acesta nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Cine poate solicita o carte de identitate provizorie

 • Cetăţenii români cu domiciliul în România care nu deţin toate documentele care fac dovada numelui, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • Cetăţenii români cu domiciliu în străinătate şi reşedinţa în România
 • Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de 1 an.

   DOCUMENTE NECESARE:

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate( anexa 11)
 • 3 fotografii 3/4cm, cu banda albă de 7 mm la baza (popular – poze tip buletin);
 • documentele care pot fi prezentate, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face  dovada     numelui, stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului Vezi documente.docx (original şi copie xerox);
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România,(anexa nr.18)
 • paşaportul, aflat  în  termen  de  valabilitate,  care  atestă  statutul  de  cetăţean  român domiciliat în străinătate, original şi copii  ale filei informatizate şi ale filelor destinate

aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi fotocopii ale aceloraşi

file ale paşaportului străin,  pentru  situaţia în  care solicitantul a intrat în  ţară cu  un document de călătorie emis de o autoritate străină;

 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • dovada adresei de reşedinţa din România;
 • două fotografii mărimea 3/4cm, având la baza o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.

Cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

Termen de solutionare

Conform prevederilor legale,  termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenta a

Persoanelor BISTRA este de 7 zile lucratoare.

In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 7 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)

 

Legislatie aplicabila

O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;

Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;

Hotărârea 1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;

Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;

Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă; Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;

O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;

Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul

ATENŢIE declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 1. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului – \Formulare\Anexa14_Declaratie pe propria raspundere a solicitantului.pdf, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele şi 2.

ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de serviciul de evidenţă, nu de persoana fizică.

Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali

 1. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Precizări privind art. 321, 322, 323 din codul civil:

 • Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei; în spaţiul destinat declaraţiei dată pe cerere ori în conţinutul declaraţiei model anexa nr.12 sau 13 din HG1375/2006, soţul menţioneayă următorul text „Declar că imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei”;
 • In cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ trebuie să fie dată de ambi soţi.
 • In baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este  încheiat  înainte  de  casatorie,  se  poate  elibera  act  de  identitate  atât celuilalt soţ, cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului