Casatorii

 

Condiţii
În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.

Vârsta matrimonială

 •         Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
 •         Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.
 •         Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
 •         Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
 • Bigamia
 •         Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.
 • Interzicerea căsătoriei între rude
 •         Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
 •         Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
 •         În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.
 •         Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră
 •         Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.
 • Alienaţia şi debilitatea mintală
 •         Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.
 • Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria
 •         Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
 •         Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
 •         Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Comunicarea stării de sănătate

 •          Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor. Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

Acte necesare   Căsătoria
între cetăţeni români
Când ambii soţi se află la prima căsătorie

 •         actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie) – în original şi copie;
 •         certificatul de naştere – în original şi copie;
 •         certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original;
 •         taxă timbru – 2 lei

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie

 •          pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:
 1.    sentinţă de divorţ rămasă irevocabilă/ certificat de divorţ administrativ;
 2.    certificat deces al fostului soţ – original şi copie.
Regimul matrimonial
 •         în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1.    REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE

2.    REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI

3.    REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE

 •        ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.
Numele după căsătorie
 •          Alegerea numelui de familie
 •          Viitorii soţi pot conveni să:

1.   păstreze numele dinaintea căsătoriei;

2.   să ia numele oricăruia dintre ei;

3.   să ia numele lor reunite;

4.     un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Publicitatea căsătoriei
 •          în aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria,
 •          extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.
Opoziţia la căsătorie
 •         orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
 •         opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.