Rectificarea Actelor de Stare Civila

Procedura rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora

Începând cu data de 08.09.2006, devin aplicabile prevederile Legii nr.117 din data de 04 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 410 din data de 11 mai 2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

În conformitate cu prevederile art.57^1, rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă sau la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

Rectificarea actelor de stare civilă poate fi solicitată fie de către persoana interesată, prin care înţelegem persoana fizică la care se referă actul de stare civilă, fie din oficiu de către autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

Întrucât, în momentul de faţă, nu în toate localităţile funcţioneaza servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, acestea sunt arondate celor existente, astfel cum s-a stabilit prin O.G. nr. 84/2001, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul localităţii, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii. În situaţia în care nu sunt finalizate verificările în termen de 30 de zile, solicitantul va fi informat în scris, menţionându-se totodată că la finalizarea verificărilor va fi înstiinţat în vederea primirii dispoziţiei şi a noului certificat, după caz.

Ofiţerul de stare civilă delegat, care primeşte cererea o înregistrează şi, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, o prezintă spre aprobare primarului localităţii, după ce în prealabil referatul a fost avizat de şeful structurii de stare civilă, precum şi de şeful Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondata localitatea.

În vederea întocmirii referatului, se vor anexa în mod obligatoriu extrase de pe actul în cauză, exemplarele I si II, cu toate menţiunile existente. În toate cazurile când este vorba de rectificarea numelui defamilie din actul de nastere ori de numele părinţilor, se solicită extrase de pe actele de naştere ale părinţilor şi de pe actul de căsătorie, în vederea confruntării. În cazul când se solicită rectificarea prenumelui ori a datei de naştere din actul de nastere, se verifică documentele care au stat la baza înregistrării naşterii.

Pentru rectificarea unor rubrici din certificatul de căsătorie, se verifică sau se solicită extrase pentru uz oficial de pe actele de naştere ale soţilor, pentru a se convinge de temeinicia cererii. Pentru stabilirea temeiniciei unei acţiuni de rectificare a actului de deces se efectuează verificări sau, după caz, se solicită extrase de pe actul de naştere şi de căsătorie ale celui decedat, precum documentele primare care au stat la baza întocmirii actului.

Dupa aprobarea referatului şi emiterea dispoziţiei de către primar, ofiţerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect, ca urmare a rectificării actului, primăriei care a primit cererea, împreuna cu un exemplar al dispoziţiei de aprobare a rectificării (copie certificată pentru conformitate cu originalul).

Datele din cuprinsul dispoziţiei trebuie să se refere la o singură persoană. Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.

Ofiţerul de stare civilă delegat, care primeşte copia dispoziţiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare şi certificatul de stare civilă corespunzator, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnătura, iar certificatul de stare civilă anterior se retrage şi se transmite primăriei emitente, în vederea anulării şi a efectuării menţiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica “certificate eliberate”.

La rubrica “menţiuni” din cuprinsul actului de stare civilă rectificat, se înscriu numărul şi data dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care a emis-o, precum şi conţinutul rectificării. 

Nu se vor elibera certificate de stare civilă de pe actele de naştere şi căsătorie ce au fost rectificate ale persoanelor decedate.