Resedinta

INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

VIZA DE FLOTANT (REŞEDINŢA)

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă.
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

 

    Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei

 • Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară
 • Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, excepţie făcând persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în intersul serviciului sau în scop turistic are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

 

   DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei 
  ..\Formulare\Anexa_19_Cerere_pentru_inscrierea_in_actul_de_identitate_a_mentiunii_privind_stabilirea_resedintei.pdf
 2. Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
 3. Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie

NOTĂ: Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele care fac dovada adresei de reşedinţă:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate,Vezi documente.docx prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
 3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14 la lege), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  2.

ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de biroul de evidenţă, nu de cetăţean.pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

 1. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (pentru locuitorii de la sate).

 Notă:

În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedintei, în prezenţa personalului S.P.C.L.E.P., sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la S.P.C.L.E.P., declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

 

 • Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de 1 an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.
 • La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.
 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

 

Termen de solutionare  

 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenta a Persoanelor BISTRA este de 7 zile lucratoare.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 7 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia. (extras din Indrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti)

Legislatie aplicabila       

 • G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • Hotărârea 1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
 • Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat