Schimbarea numelui pe cale administrativă

 

Condiţii
Cine poate solicita şi pe ce motive

 •          cetăţeanul român
 •          personal
 •          prin împuternicit
 •          prin avocat
 •          pentru motive temeinice,
Procedură
Unde se poate cere schimbarea numelui şi/ sau prenumelui

 •          la oficiul/ compartimentul/ biroul/ serviciul de stare civilă în a cărei rază teritorială persoana interesată îşi are domiciliul

Identificarea unui motiv temeinic care urmează a fi invocat

Cum trebuie procedat, practic:

Pasul 1

 •          ne prezentăm la funcţionarul stării civile, de la primăria de domiciliu;
 •          să avem asupra noastră cartea de identitate, certificatele de stare civilă – original şi copii;
 •          complectăm o cerere de publicare a intenţiei de schimbare a numelui/ prenumelui către Monitoul Oficial al României, partea a III-a;
 •          la această cerere completată, pe formular tip, anexăm copii de pe cartea de identitate, certificatul de naştere/ căsătorie;
 •          solicităm avizarea cererii de către funcţionarul de stării civilă  (avizarea constă în semnătura ofiţerului de stare civilă şi ştampila oficială a serviciului – cuprinzând stema României);

Pasul 2

 •          pe cheltuiala şi efortul persoanei interesate, cererea avizată de ofiţerul de stare civilă, la care se anexează copii ale cărţii de identitate şi certificatelor de stare civilă, se publică în Monitorul Oficial al României, partea a III-a
 •          Cum? – în funcţie de opţiunea persoanei interesate:

PRIN POŞTĂ:

 1.      expediaţi cererea, anexând în original dovada plăţii taxei de publicare şi a contravalorii exemplarului de monitor (în total 22,6 lei + taxe poştale);
 2.      se cumpără un plic care se adresează Regiei Autonome Monitorul Oficial;
 3.      se expediază, poştal;
 4.      după publicare, exemplarul de monitor vă va fi expediat prin poştă la adresa menţionată în cerere (în cca. 4 săptămâni).

PRIN FIRME DE INTERMEDIERE

 1.      în funcţie de timpul de obţinere a M.O. se percep următoarele tarife:
 • în   2 zile lucrătoare (depunere luni – ridicare joi)   – aprox 100 lei;
 • în   4 zile lucrătoare (depunere luni – ridicare luni) – aprox    80 lei;
 • în 10 zile lucrătoare   – aprox 60 lei;
 1.      după publicare, exemplarul din Monitorul oficial se ridică de la sediul firmei de intermedieri.

Pasul 3

 •          Obţinerea cazierului judiciar – pe bază de cerere, făcută personal, cu plata unei taxe de 10 lei (taxă cazier judiciar) 2 lei (taxă timbru)                       Costuri totale 12 lei – se plătesc în incinta Serviciului Paşapoarte.
 •          Obţinerea cazierului fiscal – pe bază de cerere, făcută personal, cu plata unei taxe de20 lei (taxă cazier fiscal)

Pasul 4

 •          efectuarea unor copii legalizate de pe certificatele de stare civilă (după caz – de naştere/ naştere copil/ căsătorie/ deces al fostului soţ)
 •          întocmirea unor declaraţii autentificate la notar – de tip consimţământ, de notorietate etc.
 •          efectuarea unor copii simple de pe cartea de identitate a solicitantului/ sentinţa de divorţ, alte acte doveditoare etc.

 

Acte necesare
I.Când petentul este o persoană majoră, peste 18 ani

 •          un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 •          certificatul de cazier judiciar al solicitantului – emis pentru schimbare nume;
 •          certificatul de cazier fiscal privind solicitantul – emis pentru schimbare nume;
 •          copii legalizate de pe  certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 •          consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 •          orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

II.Când schimbarea numelui priveşte un copil cu vârsta între 0 şi 14 ani

 •          cererea se face de către unul din părinţi, cu consimţământul celuilalt
 •          un exemplar al Monitorului Oficial al României, partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui (să nu fie mai vechi de un an)
 •          certificatul de cazier judiciar
 1.                 al tatălui – emis pentru schimbare nume
 2.                al mamei – emis pentru schimbare nume;
 •          certificatul de cazier fiscal
 1.                al tatălui – emis pentru schimbare nume
 2.                al mamei – emis pentru schimbare nume;
 •          copie legalizată de pe certificatul de naştere al copilului;
 •          consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte;
 •          orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

III.Când schimbarea numelui priveşte un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani

 •          în plus faţă actele necesare, descrise anterior (la ipoteza II), cererea va fi semnată de minor şi unul din părinţi/ reprezentantul legal

 

Important de ştiut
Ce înseamnă schimbarea numelui

 •          schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele, la cerere celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o decizie administrativă.

Diferenţe între MODIFICAREA şi SCHIMBAREA NUMELUI

–  între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială:

 •          modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice (filiaţie, adopţie, căsătorie, divorţ, nulitatea căsătoriei);
 •          spre deosebire de modificare, schimbarea numelui nu este legată de vreo schimbare a statutului civil al persoanei;
 •          de asemenea, spre deosebire de modificare, pe cale administrativă poate fi modificat nu numai numele, ci şi prenumele.

Referitor la minor

 •          schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.
 •          schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Referitor la persoanele căsătorite

 •          în cazul în care soţii s-au învoit sa poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ.
 •          schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ.
 •          Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei dispoziţii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere.

Opoziţia la intenţia de schimbare a numelui

 •          orice persoana interesată poate face opoziţie la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 •          opoziţia se face în scris, motivat şi se depune la serviciul public în a cărui raza de competenta teritorială îşi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativă.

Ce se întâmplă cu cererea, cine o soluţionează

 •          Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele, si, dacă este cazul, cu opoziţiile făcute, se trimit spre soluţionare de către serviciul public local către serviciul public judeţean.
 •          Serviciul public judeţean verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege si, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii
 •          Dispoziţia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, serviciului public la care a fost înregistrată cererea. Serviciul public va incunostinta de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 •          Dacă în termen de 90 de zile de la data luării la cunoştinţa cel în cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispoziţia de admitere a schimbării numelui.
 •          Dispoziţia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare pe marginea actului de naştere. De la această dată solicitantul va purta numai numele dobândit prin dispoziţia de schimbare a numelui.
 •          Dovada schimbării numelui se face cu dispoziţia de admitere a schimbării numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispoziţiei de admitere a schimbării numelui.
 •          Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi înştiinţate, de către lucrătorul de stare civilă, pe rând – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice.